Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών στο 1ο ΔΣ Ιωαννίνων, 16ο ΔΣ Ιωαννίνων, 24ο ΔΣ Ιωαννίνων, 1ο ΔΣ Ελεούσας, ΔΣ Μπάφρας-Νεοκαισάρειας, 3ο ΔΣ Κόνιτσας και 11ο Ν/Γ Ιωαννίνων έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (Α΄136)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2021-2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ

Ενόψει της τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών και μελώνΕΕΠ/ΕΒΠ και της ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τη νέα διαδικασία  ΦΕΚ 3785/13-08-2021 τ.Β σας παρακαλούμε

να ανατρέξετε στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης κλήθηκαν  να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους, τη Δευτέρα 30/8.

– Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή από την 1/9/2021 έως και τις 3/9/2021 στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ( ΒΗΜΑ 4 ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.00  το μεσημέρι  της ημέρας ανάληψης για να ολοκληρωθεί  από εμάς η δήλωση – αναγγελία πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ την ίδια μέρα.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται :

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (βλ. αναλυτικά στοιχείο 6) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας

 1. Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης

 2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο (πτυχίο –μεταπτυχιακό)

 3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

 4. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

 5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα

 6. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
  ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
  ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
  ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

 Στα πιστοποιητικά ταυτοποίησης περιλαμβάνονται :

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή που υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες)

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ

5. Φωτοαντίγραφο  Α.Μ.   ΙΚΑ

6 . Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ
7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ / ΕΕΠ/ΕΒΠ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΝΣΗΜΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ).Σύμφωνα με  το Ν.4823/3-8- 2021 οι  προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί στην Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ και είναι ήδη

καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ δεν απαιτείται να προσκομιστούν εκ νέου, θα αναγραφούν όμως στην αίτηση αναγνώρισης.

4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ/ΕΒΠ : Άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται) Ταυτότητα μέλους /Βεβαίωση ιδιότητας μέλους συλλόγου ή κλάδου (αν απαιτείται) ) Βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας (αν απαιτείται)

 ΣΗΜ. Σε περίπτωση πρόσληψης από το ΠΕΠ αλλάζετε το λογότυπο σε όλα τα έγγραφα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 111 του Ν.4821/2021, να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση. Εφόσον δεν προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας το εν λόγω απαραίτητο πιστοποιητικό δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (για τους προσληφθέντες υπό τις γενικές διατάξεις του άρθρου 63 του ιδίου νόμου) και των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (για τους προσληφθέντες υπό τις διατάξεις της έκδοσης ειδικής πρόσκλησης του άρθρου 86 του ιδίου νόμου)

ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  OI Δ/ΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΜΕ email στη Δ/νση Π.Ε  Ιωαννίνων :

  1. το δελτίο απογραφής εκπαιδευτικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:    ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ  ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΘΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ( ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ) ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ  ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ  ΕΩΣ  6-9-2021, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ.

Σε περίπτωση νέων οδηγιών από το ΥΠΑΙΘ θα σας τις προωθήσουμε άμεσα.