Συνταξιοδοτικά

Συνταξιοδοτικά

Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης 2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έως 13 Φεβρουαρίου 2023 με σκοπό τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης στις 31/08/2023 και δεν έχουν ανακαλέσει στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες, να προσκομίσουν στη ΔΠΕ Ιωαννίνων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26510-24846 έως το αργότερο 14 Ιουλίου 2023 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

  2. Πιστοποιητικό Τύπου Α΄(μόνο για τους άντρες)

  3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης

  4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

  5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

  6. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος να είναι ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός, και όπου θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (στον λογαριασμό αυτό θα καταβάλλεται η σύνταξη).

  7. Πιστοποιητικό φοίτησης από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα τέκνα που σπουδάζουν. Για τα τέκνα που σπουδάζουν στο εξωτερικό, η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

  8. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν.

Εφόσον υπάρχουν προϋπηρεσίες με ασφάλιση ΙΚΑ θα πρέπει να προσκομιστεί Απόφαση Ανακεφαλαίωσης Ενσήμων. Σε περίπτωση ασφάλισης από άλλον φορέα π.χ. πρώην Τ.Ε.Β.Ε. προσκομίζεται σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση διορισμού στο Δημόσιο πριν από τον διορισμό στο Υπουργείο Παιδείας απαιτείται το ΦΕΚ διορισμού.

Επισυνάπτονται:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3