Εκ νέου Δήλωση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ μετά τη με αρ. πρωτ. Φ. 80374/ΓΔ4/05-07-20210 (Β΄3311/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. Φ. 80374/ΓΔ4/05-07-20210 (Β΄3311/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας η αγγλική γλώσσα, με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, καλεί όσους εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, λόγω μη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα οργανικής τους τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2021-2022, με τη με αρ. πρωτ. 4848/14-07-2021 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων και επιθυμούν να κάνουν εκ νέου δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα),  συμπεριλαμβανομένων και των κενών των κάτωθι Νηπιαγωγείων, να την… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης