Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου Π86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων -Τροποποίηση της με αρ. πρωτ/ Φ.11.3/5772/23-08-2021 Απόφασης του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων ως προς το μέρος που αφορά τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ εντός ΠΥΣΠΕ- Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Απόφαση