Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ και ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022 – 18/04-08-2021 πράξη του ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Γνωστοποίηση ΦΕΚ 136 τ. Α΄/3-8-2021 – Νόμος 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 136 τ. Α΄/3-8-2021 δημοσιεύθηκε ο αριθμ. 4823/2021 νόμος «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Συνέχεια ανάγνωσης

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – ΦΕΚ 3540/τΒ΄/03-08-2021 – «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»-«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3540/τΒ΄/03-08-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 94189/Δ3/29-07-2021 με θέμα: ««Τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 85317 /Δ3/29-05-2019 Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ 2171/ 07-06-2019 με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»-«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»»».

Συνέχεια ανάγνωσης

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ 3311Β/26-07-2021 – «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3311Β/26-07-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.80378/ΓΔ4/05-07-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου».

Συνέχεια ανάγνωσης