Έντυπα Πληροφόρησης – Δικαιολογητικά ένταξης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στην επετηρίδα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών- Νομοθεσία

Α. Δικαιολογητικά ένταξης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στην επετηρίδα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

 1. Πληροφοριακό δελτίο
 2. Αίτηση εγγραφής Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στην επετηρίδα Εκπαιδευτικών Λειτουργών
 3. Υπεύθυνη δήλωση 

Β. Νομοθεσία – Εγκύκλιοι

 1. Νόμος 4713/2020 ΦΕΚ Α 147/29-7-2020 «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
 2. Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους.
 3. Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 4. Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων
 5. Νόμος 682/1977 ΦΕΚ «περί Ιδιωτικών Σχολείων γενικής Εκπ/σης & Σχολικών Οικοτροφείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 6. Νόμος 4415/2016, Άρθρα 28,29 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 7. Νόμος 4472/2017, Άρθρο 56
 8. Νόμος 4452/2016, Άρθρο 15
 9. Η με αρ. Πρ.145867/ΓΔ4/ 9 – 9 – 2016 Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
 10. Η με αρ. Πρ.154892/Ε1/ 22 – 9 – 2016 Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
 11. Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων
 12. Διαδικασία – δικαιολογητικά για επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων:
  1. Χορήγηση-Τροποποίηση-Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/21-12-2012
  3. ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-6-2013
 13. Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων
 14. Παράβολα για χορήγηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων
 15. Αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – Χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων – Χρονικές περίοδοι παροχής εργασίας από τους ιδιωτικού εκπαιδευτικούς
 16. Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών
 17. Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2019-2020
 18. N.4610/2019 Άρθρο 203 παρ.1 – Οδηγίες για την έγκριση του Ε.Ω.Π.Δ. των Ιδιωτικών Σχολείων 2019-2020
 19. Η υπ.αρ. 126672/Ν1/7-10-2021 Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για τις Μισθοδοτικές Καταστάσεις Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Γ. Ατομικά Στοιχειά Νεοδιοριζομένου Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού – Υπεύθυνη Δήλωση

 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ 
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Δ. Αιτήσεις Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας/Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού

 1. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
 2. Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού