Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις),  σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4θέσειςανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις,να υποβάλουν αίτηση από 26/5/2021έως και 2/6/2021. Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει. Πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης

Δήλωση Αυτοδοαγνωστικών Τεστ Covid-19, στην πλατφόρμα GOV.GR

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν το αποτέλεσμα διενέργειας του test για τον covid 19 στην πλατφόρμα GOV.GR/Δήλωση Αυτοδοαγνωστικών Τεστ Covid  19  και στο πεδίο Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 Link: https://covid19-self-test.services.gov.gr/login?template=COVID19-SELF-TEST2&next=/templates/COVID19-SELF-TEST2/ui-form/create& Οι εκπαιδευτικοί  (δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου) δεν δηλώνουν το αυτοδιαγνωστικό τεστ στην κατηγορία Δήλωση αποτελέσματος self-test για δημόσιους υπαλλήλους (είναι πολλοί αυτοί που συνεχίζουν να το κάνουν). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε φορείς (π.χ. Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων, ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, ΠΕΚΕΣ, ΓΑΚ κ.λπ.) εξουσιοδοτώντας για έλεγχο αποκλειστικά τον φορέα στον οποίο υπηρετούν. Αν κάποιος Δ/ντής ή Προϊστάμενος επιθυμεί να δηλώσει το τεστ και στην κατηγορία αυτή (δηλ. για δημοσίους υπαλλήλους) ώστε να… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021

ΕΞΕ – 51340 – 2021 – Ενέργειες Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικών Σχολείων

Συνέχεια ανάγνωσης

Υποβολή δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έως 10 Μαρτίου 2021 με σκοπό την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης στις 31/08/2021 και δεν έχουν ανακαλέσει στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, να προσκομίσουν στην ΔΠΕ Ιωαννίνων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26510-24947 έως το αργότερο 15 Ιουλίου 2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό Τύπου Α΄(μόνο για τους άντρες) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος να είναι ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός, και όπου θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (στον λογαριασμό… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων: Η σχετική εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ.: 50923/Ε2 της 07/05/2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Σημαντική Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν μπορούν να προμηθευτούν self-test

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Η σχετική εγκύκλιος (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021). «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

Συνέχεια ανάγνωσης