Σας γνωστοποιούμε ότι η αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως
Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων»
δημοσιεύθηκε στο φύλλο Β΄776 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης