Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έως 10 Μαρτίου 2021 με σκοπό την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης στις 31/08/2021 και δεν έχουν ανακαλέσει στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, να προσκομίσουν στην ΔΠΕ Ιωαννίνων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26510-24947 έως το αργότερο 15 Ιουλίου 2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

  2. Πιστοποιητικό Τύπου Α΄(μόνο για τους άντρες)

  3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης

  4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

  5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

  6. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος να είναι ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός, και όπου θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (στον λογαριασμό αυτό θα καταβάλλεται η σύνταξη).

  7. Πιστοποιητικό φοίτησης από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα τέκνα που σπουδάζουν. Για τα τέκνα που σπουδάζουν στο εξωτερικό η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

  8. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν

  9. Εφόσον υπάρχει προϋπηρεσία με ασφάλιση ΙΚΑ άποψη της Υπηρεσίας μας είναι να προσκομιστεί Απόφαση Ανακεφαλαίωσης Ενσήμων. Σε περίπτωση ασφάλισης από άλλον φορέα π.χ. πρώην Τ.Ε.Β.Ε. προσκομίζεται σχετική βεβαίωση.

Επίσης προσκομίζονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα που παραβάλλονται στα Παραρτήματα 1,2 και 3.

Συγκεκριμένα το παράρτημα 1 θα συμπληρωθεί μία (01) φορά και θα υποβληθεί γνήσιο και υπογεγραμμένο με μπλε στυλό.

Τα παραρτήματα 2 και 3 θα συμπληρωθούν από έξι (06) φορές και θα υποβληθούν γνήσια και υπογεγραμμένα με μπλε στυλό.

Επισημαίνουμε ότι για την ορθή συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων ο εκπαιδευτικός φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

Τέλος, αφού συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μέσα σε έναν χρωματιστό φάκελο με λάστιχο εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_3