Συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου “Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχων επιδόματος οικογενειακής παροχής”

Παρακαλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οργανικά ανήκοντες, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις να συμπληρώσουν, έως την Παρασκευή 11/11/2022, το αργότερο, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, που αφορά σε δικαίωμα επιδόματος οικογενειακής παροχής, κατά περίπτωση ως εξής:

Η παράδοση των Υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνεται στο Γραφείο 7  ( Στασινού Αποστολία), Τηλ. : 2651020793

Επισυνάπτονται :

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ