Αναρτούμε την αριθμ.23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών προκειμένου να λάβετε γνώση.
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται
από Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 έως και Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00