Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης βελτίωσης θέσης κ.λπ. εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως αυτή καθορίζεται στη με αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) – επισυνάπτεται εκ νέου) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022» (επισυνάπτεται), ενημερώνουμε τους εκπ/κούς αρμοδιότητας Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων τα εξής:

  1. Πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης (από 11/11/2021 έως 22/11/2021 και ώρα 23:59) απαιτείται προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου ,που επισυνάπτεται, από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ώστε να αποφευχθούν πιθανά λάθη. Η μη υποβολή των ορθών δικαιολογητικών που προβλέπονται από την εγκύκλιο προκαλεί μη προσμέτρηση των σχετικών μορίων ακόμη και αν ο εκπαιδευτικός στην αίτησή του έχει συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε άλλα τμήματα της Δ/νσης για άλλους σκοπούς (π.χ. Βεβαίωση Φοίτησης τέκνου που σπουδάζει για χορήγηση οικογενειακής παροχής από το Οικονομικό Τμήμα κ.α.) υποβάλλονται εκ νέου σκαναρισμένες -με το αρχείο των άλλων δικαιολογητικών-  από τον εκπαιδευτικό που ζητά μετάθεση κ.λπ. . Αν παρόλα αυτά προκύπτουν απορίες, πληροφορίες θα παρέχονται από την κ. Χρυσαυγή Αντωνίου, στο τηλ. 2651077258.
  2. Τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο δικαιολογητικά θα ψηφιοποιούνται (σκαναρισμένα σε αρχείο pdf) από τους εκπαιδευτικούς και θα αποστέλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (έως 22/11/2021, 23:59), μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αφορά στις μεταθέσεις της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων:  mitrwo@dipe.ioa.sch.gr (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ στο κεντρικό mail της Δ/νσης αλλά μόνο στο mitrwo@dipe.ioa.sch.gr). Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εγκύκλιο για κάθε μοριοδοτούμενο κριτήριο, δεν θα γίνονται αποδεκτά με εξαίρεση όσα αναφέρονται στην παρ. 1.3 της εγκυκλίου.
  3. Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων και η αρμόδια υπάλληλος κ. Χρυσαυγή Αντωνίου δεν θα παραλαμβάνουν ιδιοχείρως δικαιολογητικά και αιτήσεις παρά μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο.
  4. Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων δεν θα υποβάλουν σχετική βεβαίωση συνυπηρέτησης (επομένως ούτε και αίτηση για έκδοση βεβαίωσης).  Στην περίπτωση αυτή θα καταχωρήσουν τη συνυπηρέτηση στην αίτησή τους ενώ, τα μόρια θα προσμετρηθούν αυτοδίκαια από τη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων, χωρίς την υποβολή βεβαίωσης.
  5. Υπενθυμίζουμε ότι ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανόμενου και των νεοδιόριστων) που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε οργανική θέση σχολικής μονάδας, υποχρεούνται να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ. ΝΤΟΥΤΣΗΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ