Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021- 2022

Σχετ. Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη λήξη των μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία της χώρας, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης στους/στις μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου και του τίτλου προόδου/τίτλου σπουδών στους/στις μαθητές/τριες του Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 79/ 2017 (Α΄109).
Επίσης ισχύουν όσα αναφέρονται στα κεφ. Γ΄ & Δ΄ της με αρ. πρωτ. Φ.6/45054/Δ1/18-4-2022 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ