Εκ νέου Δήλωση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ μετά τη με αρ. πρωτ. Φ. 80374/ΓΔ4/05-07-20210 (Β΄3311/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. Φ. 80374/ΓΔ4/05-07-20210 (Β΄3311/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας η αγγλική γλώσσα, με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, καλεί όσους εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, λόγω μη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα οργανικής τους τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2021-2022, με τη με αρ. πρωτ. 4848/14-07-2021 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων και επιθυμούν να κάνουν εκ νέου δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα),  συμπεριλαμβανομένων και των κενών των κάτωθι Νηπιαγωγείων, να την υποβάλουν από την Δευτέρα 02-08-2021 μέχρι την Τετάρτη 4-08-2021 και ώρα 10:00, λαμβάνοντας υπόψη και τις ομάδες σχολείων ( Δημοτικών & Νηπιαγωγείων) όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση που επισυνάπτεται, στην περίπτωση που επιθυμούν να κριθούν κατά προτεραιότητα.

Η δήλωση θα αποστέλλεται στην υπηρεσία μας μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.ioa.sch.gr.

Η Διεύθυνση υποχρεούται να αποστείλει μήνυμα παραλαβής της υπεύθυνης δήλωσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. Σε περίπτωση μη παραλαβής του αριθμού πρωτοκόλλου, παρακαλούνται οι εκπ/κοί να επικοινωνούν οπωσδήποτε με τη Γραμματεία της Δ/νσης στο τηλ. 2651035926.

 Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός είναι αδύνατο να υποβάλει την Δήλωση ηλεκτρονικά  θα επικοινωνεί με τη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων στο τηλ. 2651077258, ώστε να προσέρχεται στην υπηρεσία για την κατάθεσή της (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.