Δημοσίευση Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – ΦΕΚ Β΄ 4676/11-10-2021 – «Αξιολόγηση μαθητών/τριών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4676/11-10-2021 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 114660/ΓΔ4/15-09-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών/τριών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία έχει εφαρμογή και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε. και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δ.Ε..