Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ Β΄ 4477/29-09-2021 – «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 83939/Δ1/19-05- 2017 (1800Β΄) Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων»

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι στο
ΦΕΚ Β΄ 4477/29-09-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 117956/Δ1/21-09-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 83939/Δ1/19-05-2017 (1800Β΄) Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων»