Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι στο
ΦΕΚ Β΄4130/09-09-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ1/101891/Δ1/19-08-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.»