Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄4077/06-09-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ1/101893/Δ1/19-08-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ)»