Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – ΦΕΚ Β΄ 4706/12-10-2021 – «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4706/τ.Β΄/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 123276/Δ3/30-09-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.» (Β΄2038)