Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3567/04-08-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα: «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων».