Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3540/τΒ΄/03-08-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 94189/Δ3/29-07-2021 με θέμα: ««Τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 85317 /Δ3/29-05-2019 Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ 2171/ 07-06-2019 με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»-«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»»».