Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου 4957/2022 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – ΦΕΚ Α΄ 141/21-7-2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”.

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ Α΄ 141/21-7-2022 εκδόθηκε ο ν. 4957/2022  και εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις των άρθρων 373-377 που άπτονται θεμάτων Στελεχών της Εκπαίδευσης.