Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην Π.Ε Ιωαννίνων με τις  από 05-03-2021  αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ  παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη  Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων τη Δευτέρα  08-03-2021 ή την  Τρίτη 09-03-2021  έχοντας μαζί τους όλα τα δικαιολογητικά και συμπληρωμένα τα απαραίτητα έγγραφα (επισυνάπτονται).

Επισημαίνουμε ότι την ημέρα ανάληψης πριν ή μετά την προσέλευση στη Δ/νση θα πρέπει οι αναπληρωτές απαραίτητα  να παρουσιαστούν και στα σχολεία τοποθέτησης.

 

Για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού το ωράριο προσέλευσης  για τις 08-03-2021 είναι το  εξής :

ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 08.30

ΜΠΟΥΜΠΑ ΧΑΊΔΗ  10.00

ΜΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11.00

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 12.30

ΚΙΤΣΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00

Εάν επιθυμείτε να αναλάβετε στις 09-03-2021 επικοινωνήστε στο 2651024947 για νέο ραντεβού.

         

 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.)
 2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει και αίτησηγια την αναγνώρισή του. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο(μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες)
 5. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν)  για κάθε σχ. έτος χωριστά και τα αντίστοιχα ένσημα.
  • Στη Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης  θα πρέπει  να αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015 (για προϋπηρεσίες που δεν αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
  • Σημείωση: Στις βεβαιώσεις από τον φορέα απασχόλησης θα πρέπει να αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ
 7. Φωτοτυπία   Α.Μ.   ΙΚΑ
 8. Φωτοτυπία   ΑΜΚΑ
 9. Φωτοτυπία  της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
 10. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 11. Πρόσφατες πρωτότυπεςιατρικές γνωματεύσεις (από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα ή υποστηρικτικά καθήκοντα.
 12. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.

Β. ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

NEA υπευθυνη δηλωση κωλυμάτων διορισμού
ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΔΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
υπεύθυνη δήλωση προύπηρεσίας