Σχ.Έτος 2021-2022

Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:

  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.)
  2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει και αίτηση για την αναγνώρισή του. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.).
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή που υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.
  4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες)
  5. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν)  για κάθε σχ. έτος χωριστά  και τα αντίστοιχα ένσημα. Ο/Η εκπαιδευτικός συμπληρώνει  σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας.
  6. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ
  7. Φωτοαντίγραφο  Α.Μ.   ΙΚΑ
  8. Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ
  9. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
  10. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  11. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις (από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά ή υποστηρικτικά καθήκοντα.
  12. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
  13. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΥΣΕΕΠ ΓΙΑ ΕΕΠ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΣΕΕΠ ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ
  5. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 1. Οδηγός Υλοποίησης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503
 2. Οδηγός Υλοποίησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678
 3. Οδηγός Υλοποίησης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131704
 4. Οδηγός Υλοποίησης «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131162
 5. Οδηγός Υλοποίησης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131699
 6. Οδηγός Υλοποίησης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504
 7. Οδηγός Υλοποίησης «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5131891
 8. Οδηγός Υλοποίησης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131861
 9. Οδηγός Υλοποίησης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727

ΕΝΤΥΠΑ

 1. Απουσιολόγιο

                                                                                                                  ΛΟΓΟΤΥΠΑ