Ανακοίνωση πίνακα με τις μονάδες εκπ/κών αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., στην Ε.Α.Ε. και ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ  εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της.

Από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις (σαρωμένες και υπογεγραμμένες), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση mitrwo@dipe.ioa.sch.gr (με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κρίνει ο αιτών/αιτούσα ότι  στοιχειοθετούν την ένσταση) προκειμένου να εξετασθούν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων.

Ανάκληση αίτησης μετάθεσης: Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.