Ανάληψη υπηρεσίας από απόσταση, εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων που υπηρετούν κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής

Προσοχή,  έως τώρα δεν εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας από απόσταση.

Λόγω όμως των αντικειμενικών δυσκολιών η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι μόνο οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται ανωτέρω και που αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα με φυσική παρουσία δύνανται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη σχολική τους μονάδα (ύστερα από συνεννόηση με τον Δ/ντή – Προϊστάμενο),  Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδώσουν στην πλατφόρμα gov.gr και στο link:

 https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses .

Στην Υπεύθυνη Δήλωση οι εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν ότι «έχω οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση στο ………………………………….. Δ.Σ. ή Ν/Γ και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών αφού υπηρετώ για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο ΠΥΣΠΕ …………………………….. (ή βρίσκομαι σε άδεια κύηση, λοχείας, ανατροφής) αναλαμβάνω υπηρεσία από απόσταση».

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που ως άνω περιγράφεται, δεν απαιτείται η αποστολή άλλου εντύπου αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας και εκτός από την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω gov.gr πρέπει να γίνει λήψη (download) αυτής και στη συνέχεια αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί που ταυτόχρονα αναλαμβάνουν υπηρεσία και ως Προϊστάμενοι σε ολιγοθέσια Δ.Σ. και Ν/Γ πρέπει να φροντίσουν για την παραλαβή του αρχείου του σχολείου και όσων άλλων σχετικά προβλέπεται.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ιωαννίνων Δημήτριος Ντούτσης

Ο Προϊστάμενος Προσωπικού ΔΠΕ Ιωαννίνων Κων/νος Γκαρτζονίκας

 

Πληροφορίες κ. Όλγα Γκουγιάννου (τηλ. 2651028609)