Σύμφωνα με τη με αριθμ 149629/Ε2/3-11-2020  εγκύκλιο μεταθέσεων «Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’)».

Οι μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε. 2021, ανακοινώθηκαν με τις Υπουργικές Αποφάσεις που  έχουν προωθηθεί στις σχολικές μονάδες και που έχουν εκδοθεί στις 24/03/2020 που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας.

Προσοχή, πάγια πρακτική του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων είναι οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εντός της Περιοχής της  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων να υποβάλλονται κατ΄ αναλογία  και εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων.

Ο Δ/ντής Π.Ε. Ιωαννίνων: ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η υπεύθυνη διαχείρισης των αιτήσεων μετάθεσης:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΥΓΗ,  τηλ. 2651077258