?πεύθυνος Γραφείου

Θωμάς Λώλης
Δάσκαλος, απόφοιτος του Π.?.Δ.Ε του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Μετεκπαίδευση στη Γενικ? Αγωγ? και Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστ?μες της Αγωγ?ς. Από τον Ιανουάριο του 2008 είναι υποψ?φιος Διδάκτορας του ?ομέα Παιδαγωγικ?ς του ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιστορία της Νεοελληνικ?ς Εκπαίδευσης).
Έχει 13ετ? εκπαιδευτικ? προϋπηρεσία σε δημοτικά σχολεία., ενώ από το 2007 είναι υπεύθυνος Περιβαλλοντικ?ς Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Ν. Ιωαννίνων. Εργασίες του που αφορούν σε καινοτόμες δράσεις στην εκπαιδευτικ? διαδικασία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
Επίσης έχει συμμετάσχει ως εισηγητ?ς σε σεμινάρια – εργαστ?ρια Π.Ε. για εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.