Προκήρυξη πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ... η πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων

α) 2/θέσιων και 3/θέσιων Δημοτικών Σχολείων και 2/θέσιων Νηπιαγωγείων και β) 1/θέσιων Δημοτικών Σχολείων και 1/θέσιων Νηπιαγωγείων όπου υπηρετούν πάνω από δύο (2) εκπαιδευτικοί, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε Ιωαννίνων, των οποίων η θητεία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει:
1) για τους έχοντες οργανική θέση σε 1/θέσια Δημοτικά Σχολεία και 1/θέσια Νηπιαγωγεία την 31η Αυγούστου 2017 και για τους αποσπασμένους την 21η Ιουνίου 2017.
2) για τους έχοντες οργανική θέση σε 2/θέσια & 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία και 2

.........Εδώ ολόκληρη η προκήρυξη

Επισυνάπτονται :  Α. Η Αίτηση του(της) υποψηφίου Προϊσταμένου

                                Β. Υπεύθυνη Δήλωση του(της) υποψηφίου Προϊσταμένου

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων