Ανασυγκρότηση του διευρυμένου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιωαννίνων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 με τα επιπλέον μέλη και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών

Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων