Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 21-8-2018 και στις 23-8-2018 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και όσοι χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κι δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: H απόφαση Αριθ.πρωτ: 5731 της 24-08-2018

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων