Ανακοίνωση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86

Μετά την έκδοση της με αριθ. Φ.28/81399/Δ1/30-5-2018 (Β΄1921) Υπουργικής απόφασης, με την οποία έγινε κατανομή των οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86, τις οποίες θα καλύψουν οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων καλεί τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων να υποβάλουν έγγραφη αίτηση έως είκοσι (20) προτιμήσεων αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, από την Πέμπτη 7-6-2018 έως και την Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 14.30. Δείτε την σχετική ανακοίνωση

Επισυνάπτονται:

1. Πίνακας οργανικών κενών
2. Δήλωση οριστικής τοποθέτησης
3. Το με αρ. πρωτ. 91986/Ε2/5-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επι της με αριθμό πρωτοκόλλου 91986/Ε2/5-6-2018 εγγράφου μας διευκρινίζουμε ότι με την υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.28/81399/Δ1/30-5-2018 (1921Β) έγινε η κατανομή του συνόλου των θέσεων που είχαν συσταθεί με την ΚΥΑ 172260/Ε1/17-10-2016 (ΦΕΚ 3391 Β), με βάση τις επικαιροποιημένες προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Επομένως, η κατανομή των εν λόγω θέσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη ΚΥΑ και έχουν μεταταχθεί από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 καθώς επίσης και για όσους έγινε  η κατανομή  με την με αριθμό 184704/Ε1/4-11-2016 (3602Β) υπουργική απόφαση.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων