Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 9-5-2018 λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 63971/Ε2/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»  σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 25-5-2018 και τη με αρ. πρωτ. Φ.11.2/2712/3-5-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων με θέμα «Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών» τοποθέτησε τους παρακάτω οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, κατά προτεραιότητα, ως ακολούθως

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων