Ανακοίνωση δήλωσης προτιμήσεων υποψήφιων Διευθυντριών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών σχολικών μονάδων Π.Ε Ιωαννίνων

Από τη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα μας (http://dipe.ioa.sch.gr/) πίνακας των προς πλήρωση σχολικών μονάδων καθώς επίσης και έντυπο δήλωσης προτιμήσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε Ιωαννίνων.

Η δήλωση προτιμήσεων θα υποβληθεί αποκλειστικά στις 23-10-2017, ημέρα Δευτέρα από 8.00 π.μ έως 14.00, από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων