Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.Τοποθέτηση Προϊσταμένων των 2/θέσιων & 3/θέσιων Νηπιαγωγείων και 2/θέσιων & 3/θέσιων Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

Με τη με αρ. 44/18-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων τοποθετούνται :

1.  Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, ως Υποδιευθυντές, στις παρακάτω σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε Ιωαννίνων, από 19-9-2017 με θητεία που λήγει στις 31-7-2020, ως ακολούθως:

2.  Οι κάτωθι εκπαιδευτικοί ως Προϊστάμένοι α) των 2/θέσιων & 3/θέσιων Νηπιαγωγείων και β) των 2/θέσιων & 3/θέσιων Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, από 19-9-2017 με θητεία που λήγει στις 31-7-2020,ως ακολούθως:

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων