ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

oikogeneia

Υπεύθυνη : Κουνάβα Δέσποινα, Παππά Λαμπρινή   Τηλ. Επικοινωνίας : 2651026774

Ανακοινώσεις

ΝΕΟ_16-1-2018: Οικογενειακή παροχή για τέκνα εκπαιδευτικών που υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση

Προϋποθέσεις & Έντυπα

 

1. Η απόφαση για την χορήγηση οικογενειακής παροχής & ΟΔΗΓΙΕΣ

2. Το νέο έντυπο Δηλωσης Οικογενειακής Παροχής

Χρηματική οικογενειακή παροχή σε εκπαιδευτικούς για το διάστημα από 1/9/2017 έως 31/08/2018         

  Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων με τέκνα : α) ανήλικα ή β) με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον ή γ) ενήλικα που φοιτούν ή είναι μαθητές με χρονικούς όμως και ηλικιακούς περιορισμούς, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή (ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία), ως εξής:

Για ένα τέκνο:

50 ευρώ

Για δύο (2) τέκνα:

70 ευρώ συνολικά

Για τρία (3) τέκνα:

120 ευρώ συνολικά

Για τέσσερα (4) τέκνα:

170 ευρώ συνολικά

Άνω των τεσσάρων (4) τέκνων:

70 ευρώ για κάθε παιδί άνω του τέταρτου (4ου )

 

1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Οι εκπαιδευτικοί με ανήλικα τέκνα (γεννημένα από 01/01/2000 έως σήμερα)  που λαμβάνουν την οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τα ανωτέρω,  για το έτος 2017-2018 δεν θα υποβάλλουν σχετική δήλωση αφού έχουν ήδη στο παρελθόν καταθέσει σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά όπως  ληξιαρχική πράξη γέννησης κ.λπ. .

2. ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Α. Οι εκπαιδευτικοί με ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν ή είναι μαθητές  (γεννημένα από 01/01/1993 έως 31/12/1999) για τη χορήγηση ή τη συνέχιση της οικογενειακής παροχής οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται), υποβάλλοντας και νέα Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον έτος φοίτησης ή μαθητείας από το εκπαιδευτικό ίδρυμα,  στην οποία να περιλαμβάνονται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Προσοχή: ειδικά από σχολές του εξωτερικού απαιτείται και επίσημη μετάφραση!

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που έχουν ενήλικα τέκνα (γεννημένα πριν τη 31η/12/1999) που φοιτούν στην  ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού, σχολές αναγνωρισμένες από τους επίσημους κρατικούς φορείς), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια και ιδιωτικά δικαιούνται την ανωτέρω παροχή. Η παροχή δίδεται 1. μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων και  2. σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Ομοίως η παροχή χορηγείται και για τέκνα μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους. Για τα ηλικιακά όρια, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

Β. Την ίδια υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί με τέκνα ενήλικα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης αναπηρίας.

Εκπαιδευτικοί χωρίς τέκνα  ή με τέκνα που δεν εμπίπτουν όμως στην παραπάνω περίπτωση (2) ? ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ δεν θα υποβάλλουν δήλωση.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, αν κάποτε αλλάξει κάποιο από τα προσωπικά τους στοιχεία  (Α.Δ.Τ., δ/νση, τηλέφωνο  κ.λπ.) ή η οικογενειακή τους κατάσταση ή τα  τέκνα τους διακόψουν την φοίτησή τους στις σχολές κ.λπ. οφείλουν να υποβάλλουν αμελλητί σχετική δήλωση - αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών/τριών  ? Προϊσταμένων:

  1. Να λάβουν γνώση των ανωτέρω,  ενυπόγραφα όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο τους για το σχ. έτος 2017-2018 με οργανική θέση, με απόσπαση από άλλο σχολείο της Π.Ε. Ιωαννίνων ή με προσωρινή τοποθέτηση. Επίσης πρέπει  να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους που βρίσκονται σε άδεια.
  2. Να συγκεντρώσουν τις σχετικές δηλώσεις μόνο των υπόχρεων εκπαιδευτικών της κατηγορίας 2 (ενήλικα τέκνα) έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και να τις προωθήσουν στη  Διεύθυνση (Γραφείο 6, κ. Κουνάβα & κ. Παππά τηλ. 2651026774), απαραίτητα με διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφονται τα ονόματα των δηλούντων εκπαιδευτικών. Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων, λόγω των πιθανών οικονομικών συνεπειών του θέματος.

     

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων