χρήσιμα έντυπα ιδιωτικών

 Έντυπα Πληροφόρησης και δικαιολογητικά ένταξης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στην επετηρίδα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

2. Δήλωση ατομικών στοιχείων Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού

3.Υπεύθυνη δήλωση 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων