Διευθυντής Π.Ε. Ιωαννίνων

 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

2651029783

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων