Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης – τροποποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68, τ.Α΄, 20-3-2020, άρθρο 65, παρ.4) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης και τροποποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρατάθηκε έως 31-5-2020, αποκλειστικά για το έτος 2020. Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή κατατίθενται τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα και όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας.
Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙΘ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων