Ενημέρωση για άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σχετ: (α). Η αρίθμ. 51887/Ε3/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ 
 

(β). Η αρίθμ. 56108/Ε3/14-5-2020 (ΑΔΑ: Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) όμοια, συμπληρωματική της προαναφερόμενης.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με την χορήγηση στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς των κατωτέρω προβλεπόμενων αδειών:
(α)
Ειδικού Σκοπού για γονείς (Κεφάλαιο Α’ του α’ σχετικού),
(β)
Ειδική Άδεια ευπαθών ομάδων (Κεφάλαιο Β’ του α’ σχετικού όπως συμπληρώθηκε με το β’
σχετικό), και
(γ)
Αναρρωτική Άδεια Ειδικού Σκοπού (Κεφάλαιο Γ’ του α’ σχετικού),
γνωρίζεται ότι χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά μνημονεύονται στις ανωτέρω αναφερόμενες ως α’ και β’ σχετικές εγκύκλιες οδηγίες.
Αρμόδια όργανα ελέγχου των κείμενων προϋποθέσεων και χορήγησης των ανωτέρω αδειών είναι τα κατά περίπτωση αναφερόμενα στις προμνησθείσες εγκυκλίους.

Με εντολή Υπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων