Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από 15 έως 30 Μαΐου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο το άρθρο 35 «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» της Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.» (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/1-5-2020) ορίζεται ότι: «Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) επέρχονται οι εξής μεταβολές:

1. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».

2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α΄ της παρ. 4 μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

3. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου». 

Έως τη ημερομηνία έναρξης των εγγραφών (15 Μαΐου)  θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων