Ενέργειες ανανέωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών που αιτήθηκαν μετάταξη σε διοικητικές θέσεις του ΥΠΑΙΘ έως 31/07/2017, με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 1824/1988

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων