Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Θέματα Διδασκαλίας - Διευκρινήσεις

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ της  09-04-2020  με Αρ. Πρωτ.: Φ8/44778/Δ4

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων