Ρύθμιση Απουσιών Μαθητών/τριών

Σας ενημερώνουμε ότι για τους/τις μαθητές/τριες που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές με SARS-COV-2, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ όπως επικαιροποιείται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία επιστροφής τους, εφόσον προσκομίσουν στη  σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων