Γνωστοποίηση ΦΕΚ 666/τ.Β΄/28-2-2020 - Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 666/τ.Β΄/28-2-2020 η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14243 ΚΥΑ με θέμα: «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων  εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος».

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων