Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20

Η με Αρ. Πρωτ.:Φ13/17836/Δ7 της 7-2-2020 εγκύκλιος της Υφυπουργού Παιδείας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων