Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σε κενές & κενούμενες θέσεις Σχολικών Μονάδων Ιωαννίνων για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως 31-7-2020

Η απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων