Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων Φ.10/126958/Δ1 και Φ.10/136185/Δ1

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι με αριθ. πρωτ. Φ.10/126958/Δ1 και Φ.10/136185/Δ1 Υπουργικές Αποφάσεις με θέμα: «Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019- 2020» (ΦΕΚ 3246/τ.Β΄/23-8-2019) και (ΦΕΚ 3416/τ.Β΄/09-9-2019).

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων