Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για Συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Τοποθετούνται προσωρινά οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ. ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ για Συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με αίτησή τους, από 11-9-2019 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 (21-6-2020), ως ακολούθως:

 Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων