Ενημέρωση με τις νέες διατάξεις αναφορικά με ρυθμίσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 134/τ.Α’/2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί ο Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.».
Παρακαλούμε να λάβετε γνώση των νέων διατάξεων αναφορικά με τις ρυθμίσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία (Μέρος Γ – άρθρο 63).

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων